STATUT WSPÓLNOTY „WINNICA PANA”

Egz. nr 1

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Statut reguluje organizację i funkcjonowanie Wspólnoty „Winnica Pana”, zwanej dalej „Wspólnotą”.

2. „Winnica Pana” jest Wspólnotą modlitewno – ewangelizacyjną. Została powołana do życia z inicjatywy Proboszcza ojca Bartosza Pawłowskiego jako odpowiedź na pragnienie kontynuowania formacji przez uczestników kursów Alpha i Seminarium Odnowy Wiary. Wspólnotę zawiązano dnia 7 stycznia 2019 roku przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku. Siedzibą Wspólnoty jest Centrum Ewangelizacji im. o. Wenantego Katarzyńca istniejące przy klasztorze franciszkańskim w Sanoku ul. Franciszkańska 7.

3. Pełna nazwa Wspólnoty brzmi: «Wspólnota „Winnica Pana” – Franciszkanie Sanok». Inspiracją do stworzenia nazwy Wspólnoty był fragment Księgi Izajasza (Iz 27, 2-5).

4. Patronem Wspólnoty jest św. Filip Neri.

5. Graficzny symbol Wspólnoty przedstawiony jest w załączniku nr 1.

6. Święto Wspólnoty przypada 7 stycznia, w rocznicę jej utworzenia.

ROZDZIAŁ II

CELE WSPÓLNOTY

Celem Wspólnoty jest nieustanne nawracanie się ku Jezusowi i pogłębianie osobistej relacji z Bogiem poprzez:

a) Duchowość eucharystyczną – „Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!»” (Łk 22,19) modlimy się wspólnie słowami, których nauczył nas Jezus Chrystus, przekazujemy sobie znak pokoju, podchodzimy razem do stołu i dzielimy się „Pokarmem życia”, aby następnie odchodzić od stołu, ale już nie jako ta sama osoba, gdyż ci, którzy spożywają ten pokarm – siłą rzeczy zmieniają się, idą w pokoju Chrystusa, aby żyć „Nowym życiem”.

b) Uwielbienie – „Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wyświadczył wam – w celu uwielbienia i wysławienia Jego imienia. Ogłaszajcie przed wszystkimi ludźmi dzieła Boże, jak są godne uwielbienia,
i nie wahajcie się wyrażać Mu wdzięczności”(Tb 12, 6).

c) Lekturę i rozważanie Słowa Bożego – „Jak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli” (1P 2, 2)

d) Ewangelizację – „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19) w mocy Ducha Świętego słowem oraz czynem.

e) Służbę – pomaganie, bratanie, wspieranie, kochanie „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Mt 22, 39).

f) Braterskie relacje – „Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca” (Dz 2, 46) – Abyśmy mogli powiedzieć o drugim: «On jest dla mnie jak brat, ona jest dla mnie jak siostra»!

2. Formy, poprzez które Wspólnota realizuje swoje cele to:

a. Eucharystia Wspólnotowa.

b. Regularne spotkania z modlitwą uwielbienia.

c. Spotkania formacyjne małych grup.

d. Formacja członków Wspólnoty poprzez udział w kursach SNE, konferencjach,

szkoleniach, rekolekcjach.

e. Organizowanie kursów SNE, kursu Alpha, rekolekcji i innych dzieł ewangelizacyjnych.

f. Modlitwa wstawiennicza.

g. Podejmowanie dzieł charytatywnych i pomoc potrzebującym.

h. Wspólne spotkania integracyjno – rekolekcyjne.

ROZDZIAŁ III

Przynależność do Wspólnoty

We Wspólnocie istnieją trzy rodzaje przynależności:

a) Przyjaciele „Winnicy Pana” – osoby, które przychodzą na Msze Święte Wspólnotowe, uwielbienia i inne spotkania otwarte, a nie należą do diakonii i nie podejmują formacji w małych grupach. Status „Przyjaciela Winnicy Pana” uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji (załącznik nr 2). Przyjaciel „Winnicy Pana” nie ma prawa do uczestnictwa w wyborach Rady Wspólnoty.

b) Członkowie „Winnicy Pana” – osoby, które przychodzą na Msze Święte Wspólnotowe i uwielbienia oraz podejmują się realizacji celów Wspólnoty opisanych w Rozdziale II. Muszą mieć ukończony kurs „Alpha” lub Seminarium Odnowy Wiary lub kurs „Nowe Życie” SNE. Należą obowiązkowo do co najmniej 1 (maks. 3) diakonii
i formują się w małych grupach.

c) Nowoprzyjęci członkowie „Winnicy Pana” – Osoby nowoprzyjęte do Wspólnoty podlegają okresowi przygotowawczemu w czasie, którego zapoznają się
z duchowością i charyzmatem Wspólnoty poprzez uczestnictwo w spotkaniach modlitewno – formacyjnych. Po okresie do 6 miesięcy dokonują wyboru diakonii. Osoby te nie mogą brać udziału w wyborach Rady Winnicy.

2. Status Członka Wspólnoty otrzymuje się po osobistym złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia do formacji we Wspólnocie „Winnica Pana”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Statutu Wspólnoty. Deklaracja musi być podpisana przez każdego członka Wspólnoty w chwili wstąpienia do Wspólnoty i odnowiona na początku każdego kolejnego roku formacyjnego.

3. Każdy członek Wspólnoty ma prawo w swojej wolności do rezygnacji z przynależności do Wspólnoty oraz zaprzestania pełnienia swoich posług i zobowiązań wobec Wspólnoty. Osoba taka jest zobowiązana poinformować o swojej decyzji Lidera lub Opiekuna Wspólnoty.

4. Członkowie Wspólnoty są zobowiązani do posłuszeństwa względem Lidera w sprawach Wspólnoty i w tych sprawach, w których reprezentują Wspólnotę na zewnątrz. Każdorazowe reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz wymaga zgody Kapłana lub Lidera Wspólnoty.

5. W wyniku nieprzestrzegania statutu Wspólnoty, osoba może być zawieszona bądź usunięta ze Wspólnoty decyzją Lidera (po zasięgnięciu opinii Rady Wspólnoty).

6. Podczas rozstrzygania sporów członkowie Wspólnoty biorą pod uwagę ewangeliczne rady zawarte w Mt 18, 15-17, a w ostateczności – decyzję odpowiedzialnych za Wspólnotę.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA WSPÓLNOTY I WYBORY CZŁONKÓW RADY

1.Odpowiedzialni za Wspólnotę i ich zadania:

a) Pasterz (Opiekun) Wspólnoty: Proboszcz parafii lub wyznaczony przez niego prezbiter. Należy do grona Rady Wspólnoty. Jest odpowiedzialny przed proboszczem parafii za Wspólnotę.

Rolą kapłana we Wspólnocie z ramienia Kościoła jest:

– Czuwanie nad Wspólnotą i nad posługą Lidera, osób odpowiedzialnych za diakonie i animatorów.

– Ukierunkowanie rozwoju i formacji Wspólnoty.

– Odpowiedzialność za formację animatorów i osób odpowiedzialnych.

– Dopuszczanie osób świeckich do głoszenia i dbanie, aby treści przez nich głoszone były zgodne z nauczaniem Kościoła.

– Pomaganie w rozwiązywaniu problemów.

– Dbanie o jedność we Wspólnocie.

– Udzielanie sakramentu pokuty i pojednania.

b) Lider Wspólnoty: Lider jest odpowiedzialny za działalność Wspólnoty.

Rola i obowiązki Lidera:

– Jest „pomostem” pomiędzy innymi Wspólnotami w diecezji i poza nią.

– Pełni funkcję reprezentacyjną.

-Współdecyduje z kapłanem o przeprowadzanych kursach, rekolekcjach oraz o formacji osób we Wspólnocie.

– Rozeznaje i konsultuje pełnienie posług we Wspólnocie jak również działalność Wspólnoty

– Dba o jej wizje i rozwój.

Wszystkie swoje decyzje Lider konsultuje/rozeznaje z zastępcami. Może także konsultować je z Radą. Lider jest zobowiązany do posłuszeństwa względem duszpasterza Wspólnoty.

Lider jest wybierany z pośród wszystkich członków Wspólnoty w wyborach powszechnych większością bezwzględną (w formie pisemnej) w głosowaniu tajnym. Kadencja lidera trwa 3 lata. Wybory lidera odbywają się raz na 3 lata pod koniec roku formacyjnego (najpóźniej w terminie wrzesień – październik). Lider Wspólnoty może pełnić funkcję przez dwie ciągłe kadencje (6 lat). Ponownie może zostać wybrany po upływie 3 lat.

Lider może zostać odwołany wspólną decyzją kapłana i Rady Wspólnoty. Lider może również sam zrezygnować z pełnienia posługi przed końcem kadencji.

c) Dwóch Zastępców Lidera: Członkowie Rady, którzy wspierają Lidera w wykonywaniu zadań Statutowych oraz zastępują go w razie potrzeby w pełnieniu różnych posług.

Lider sam wybiera swoich zastępców spośród członków Rady Wspólnoty, jednakże ma prawo do wyboru jednego zastępcy spoza członków Rady – w takim przypadku ilość członków Rady automatycznie wzrasta o jedną osobę ( podpunkt „d”).

W przypadku ponownej kadencji Lider ma prawo do zmiany swoich zastępców.

d) Rada „Winnicy Pana”: jest organem doradczym Lidera. Wspiera go w wykonywaniu zadań statutowych. Pomaga w koordynacji pracy i zadań poszczególnych diakonii. Odpowiada za organizację i przeprowadzenie formacji Wspólnoty: kursy formacyjne, rekolekcje, spotkania formacyjne, spotkania w grupach. Dba o dobrą atmosferę, relacje i integrację między członkami Wspólnoty. Powołuje osoby odpowiedzialne za diakonie, animatorów małych grup formacyjnych oraz członków diakonii ewangelizacyjnej. Ustala grafik dyżurów prac porządkowo – organizacyjnych. Odpowiada za majątek Wspólnoty. Organizuje wybory nowej Rady co 3 lata.

Rada Wspólnoty składa się z ośmiu (8) lub dziewięciu (9) osób dopuszcza się aby Lider wybrał jednego zastępcę spoza wybranych w głosowaniu członków Rady. W tym przypadku Rada zwiększa się z ośmiu do dziewięciu członków.

W skład Rady wchodzą: Opiekun Wspólnoty (Kapłan); Lider; Dwóch (2) Zastępców; oraz czterech (4) lub pięciu (5) – (w zależności od decyzji o doborze Zastępcy przez Lidera) Członków Wspólnoty. Lider oraz członkowie Rady Winnicy Pana wybierani są przez wszystkich członków Wspólnoty w wyborach powszechnych i tajnych większością bezwzględną (w formie pisemnej). Ordynacja wyborcza jest określona w następujący sposób. Lider wybierany jest w głosowaniu powszechnym i tajnym. Po uzyskaniu większości bezwzględnej danego kandydata wybór zostaje dokonany. Kandydat swoją decyzją potwierdza wybór lub go odrzuca. Większość bezwzględną uwzględnia się podczas dwóch kolejnych głosowań. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości
w dwóch pierwszych głosowaniach, przeprowadza się głosowanie trzecie uwzględniając tylko dwóch kandydatów z największą ilością głosów z poprzedniego głosowania. Po wyborze Lidera dokonuje się wyboru Rady Wspólnoty. Radni wybierani są w taki sam sposób jak Lider. Lider ma prawo powiększyć Radę o jednego dodatkowego członka (zastępcę) wybierając go spośród członków Wspólnoty swoją autonomiczną decyzją. Jeżeli na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Wspólnoty nie będzie uzyskane kworum, ogłasza się 15 minutową przerwę. Następnie wznawia się zebranie, przystępując do wyborów bez wymaganego kworum.

Radę Wspólnoty powołuje się na czas kadencji Lidera. Członek Rady może być Odpowiedzialnym za diakonię. Spotkania Rady odbywają się na nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące.

Wszyscy członkowie Rady w sprawach Wspólnoty zobowiązani są do posłuszeństwa wobec Lidera i Opiekuna Wspólnoty.

Spośród członków Rady wybierany jest skarbnik. Funkcja skarbnika może być łączona z inną funkcją w Radzie.

e) Odpowiedzialni za diakonie:

Są to osoby powołane przez Lidera i Radę Wspólnoty do pełnienia służby poprzez odpowiedzialność za powierzone im diakonie.

Jedna osoba może być odpowiedzialna tylko za 1 diakonię.

Lider Wspólnoty nie może być odpowiedzialny za diakonię.

Każdy Odpowiedzialny za diakonię dobiera sobie zastępcę spośród członków swojej diakonii, który pełni jego obowiązki w razie nieobecności odpowiedzialnego oraz wspiera go w prowadzeniu działań diakonii.

Odpowiedzialni za diakonie spotykają się na spotkaniu z Radą Wspólnoty nie rzadziej niż 2 razy w roku.

Odpowiedzialni za diakonie w sprawach Wspólnoty zobowiązani są do posłuszeństwa wobec Opiekuna Wspólnoty i Lidera.

f) Animatorzy „małych grup”:

Powoływani są przez Radę Wspólnoty z grona członków Wspólnoty (nie mogą być to osoby z grona Odpowiedzialnych za diakonie). Animatorzy małych grup czuwają nad prawidłowym przebiegiem spotkań w tych grupach i troszczą się o dobre relacje między ich członkami. Mają obowiązek być przygotowani do prowadzenia spotkań małych grup. Każdy Animator dobiera sobie zastępcę spośród członków swojej grupy, który pełni jego obowiązki w razie nieobecności Animatora.

Animatorzy Wspólnoty spotykają się na spotkaniu z Radą Wspólnoty nie rzadziej niż 1 raz w roku.

ROZDZIAŁ V

DIAKONIE I POSŁUGI WE WSPÓLNOCIE

1. Za pełnienie różnych posług we Wspólnocie odpowiedzialne są poszczególne diakonie:

A) Diakonia modlitwy uwielbienia – odpowiada za modlitwę uwielbienia podczas spotkań modlitewnych, uwielbień, akcji ewangelizacyjnych.

Członkiem diakonii modlitwy uwielbienia może być osoba zatwierdzona przez odpowiedzialnego za diakonię w porozumieniu z kapłanem oraz liderem.

Osoby do posługi w czasie uwielbień wyznacza odpowiedzialny za diakonię w porozumieniu z kapłanem.

Do posług wchodzących w zakres tej diakonii należą:

a) posługa muzyczna,
b) posługa modlitwy uwielbienia,
c) posługa słowem poznania,
d) posługa modlitwy oblubieńczej,

Każdy członek tej diakonii jest zobowiązany do stałej formacji w ramach diakonii zaproponowanej przez Odpowiedzialnego i Radę Wspólnoty.

B) Diakonia modlitwy wstawienniczej – odpowiada za modlitwę wstawienniczą oraz posługuje modlitwą wstawienniczą. Członkiem diakonii modlitwy wstawienniczej może być każdy członek Wspólnoty przy czym posługę modlitwy wstawienniczej bezpośredniej mogą pełnić wyłącznie osoby zatwierdzone przez odpowiedzialnego za diakonię w porozumieniu z kapłanem oraz liderem.

Członkowie diakonii modlitwy wstawienniczej dzielą się na:

a) Posługujących modlitwą wstawienniczą „bezpośrednio” – osoby posługujące modlitwą wstawienniczą nad osobami potrzebującymi modlitwy.

b) Posługujących modlitwą wstawienniczą w intencjach różnych osób wg. nadsyłanych intencji oraz osłonowo w czasie różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez Wspólnotę

c) Posługujących modlitwą wstawienniczą w intencji całej Wspólnoty (modlitwą ustaloną z Odpowiedzialnym i Opiekunem Wspólnoty)

Każdy członek diakonii jest zobowiązany do stałej formacji w ramach diakonii zaproponowanej przez Odpowiedzialnego i Radę Wspólnoty.

C) Diakonia techniczno – medialna – odpowiada za przygotowanie i obsługę multimediów podczas spotkań modlitewnych i innych działań Wspólnoty. Należy do niej odpowiedzialność za powierzony sprzęt techniczny, obsługę social mediów, dokumentację multimedialną działań Wspólnoty, opiekę nad gazetką Wspólnoty. Odpowiedzialny za diakonię ściśle współpracuje z innymi Odpowiedzialnymi przy organizacji poszczególnych wydarzeń.

Każdy członek Wspólnoty może zostać członkiem tej diakonii.

D) Diakonia gościnności – odpowiada za powitanie i przyjmowanie na spotkaniach przybywających uczestników, a zwłaszcza za otoczenie opieką nowych członków i zaproszonych gości. Jest także odpowiedzialna za przygotowanie uroczystości oraz innych świąt lub agap. Do zakresu obowiązków diakonii nie należą prace porządkowe. Każdy członek Wspólnoty może zostać członkiem tej diakonii.

E) Diakonia liturgiczna – odpowiada za oprawę Eucharystii Wspólnotowych. Prowadzi formację liturgicznej służby ołtarza. Zapewnia oprawę muzyczną liturgii i innych nabożeństw. Osoby do posługi w czasie liturgii wyznacza Odpowiedzialny za diakonię.

Każdy członek Wspólnoty jest członkiem tej diakonii. (Posługi w tej diakonii nie wlicza się do limitu przynależnych diakonii)

F) Diakonia ewangelizacyjna – odpowiada za wszystkie działania ewangelizacyjne prowadzone przez Wspólnotę i koordynuje nimi. Są to m.in.:

a) kursy Alpha Polska,

b) kursy w ramach SNE,

c) kursy i rekolekcje tematyczne,

d) ewangelizację uliczną,

e) współpracę z innymi Wspólnotami,

f) współpracę z innymi ośrodkami rekolekcyjnymi i szkołami ewangelizacji.

Wszystkie działania ewangelizacyjne podejmowane są za zgodą Opiekuna Wspólnoty
i Lidera. Członków tej diakonii wybiera Rada Wspólnoty.

Obowiązkiem członka tej diakonii jest stała formacja zaproponowana przez Radę Wspólnoty.

G) Dzieła charytatywne i pomoc potrzebującym – działania te są organizowane i koordynowane przez osobę powołaną przez Radę Wspólnoty przy zaangażowaniu wszystkich członków Wspólnoty.

2. Możliwe jest powoływanie innych diakonii według aktualnych potrzeb Wspólnoty.

3. Każdy członek Wspólnoty zobowiązany jest do prac porządkowo – organizacyjnych wg. Grafiku dyżurów ustalonych przez Radę Wspólnoty.

ROZDZIAŁ VI

FORMACJA CZŁONKÓW WSPÓLNOTY

1. Każdy członek Wspólnoty zobowiązany jest do podjęcia formacji Wspólnotowej. Szczegółowy plan formacji na dany rok przedstawia Lider na początku każdego roku formacyjnego.

2. Podstawowa formacja wspólnotowa opiera się na cotygodniowych spotkaniach modlitewnych lub formacyjnych oraz pracy w grupach dzielenia.

3. Częścią formacji Wspólnotowej jest także realizowanie celów statutowych oraz uczestnictwo w życiu Wspólnoty, tzn. regularne uczęszczanie na jej spotkania, angażowanie się we właściwe sobie posługi, pełnienie wyznaczonych funkcji, przynależność do wybranych diakonii, uczestnictwo w życiu towarzyskim – wyjazdy Wspólnotowe, agapy i inne.

ROZDZIAŁ VII

FINANSE

1. Majątek Wspólnoty stanowią:

a) darowizny członków Wspólnoty – ofiary przekazywane podczas spotkań,

b) dobrowolne datki (np. dziesięcina) składane przez członków Wspólnoty lub osoby

trzecie,

c) dochody z działań organizowanych przez Wspólnotę,

d) inne wpływy,

2. Rada Wspólnoty odpowiada za majątek Wspólnoty, decyduje o wydatkowaniu majątku Wspólnoty. Skarbnik raz w roku przedstawia sprawozdanie finansowe członkom Wspólnoty.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Statut zostaje przyjęty po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej 51% uprawnionych do głosowania członków Wspólnoty.

2. W takim samym trybie jak w pkt. 1 mogą być wprowadzone poprawki do Statutu.

3. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 05.09.2022r.

Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1 Kancelaria parafialna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku
Egz. nr 2 a/a Wspólnota Winnica Pana
wyk. o. Bartosz Pawłowski
sporz. Mariusz Tymcio
Sanok dn.